โปรแกรม

เพิ่มเติม


JMoney

โปรแกรมจัดการด้านการเงินขนาดเล็ก
390.-

mini-POS

โปรแกรมร้านค้าขนาดเล็ก
590.-

Business Plus Account & ERP

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Account & ERP
170,000.-

DocSYS

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์
2,650.-

iExchange Rate Monitor

โปรแรกมแสดง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
590.-