โปรแกรม

เพิ่มเติม


iLeave Web Application v.2.0

ระบบการลางานออนไลน์ เวอร์ชั่น 2.0
950.-

jShop

โปรแกรมขายสินค้าร้านค้า
590.-

iExchange Rate Monitor

โปรแรกมแสดง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
590.-

JMoney

โปรแกรมจัดการด้านการเงินขนาดเล็ก
390.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-