โปรแกรม

เพิ่มเติม


JMoney

โปรแกรมจัดการด้านการเงินขนาดเล็ก
390.-

Point of Sale and Inventory Management System

ระบบบริหารจัดการเคลื่อข่ายร้านขายอุปกรณ์ Tablet Pc และ Smart Phone
499.-

RoomSYS

โปรแกรมจองห้องประชุม
2,650.-

iExchange Rate Monitor

โปรแรกมแสดง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
590.-

Book rent Project

โปรแกรมร้านเช่า-คืน หนังสือ
500.-